مطالب مرتبط با کلید واژه " ایران "


خدمات

خدمات

عمده فعالیت شرکت در زمینه ارایه مشاوره کسب شهروندی ترکیه از روش خرید ملک می باشد که طبق آخرین تغییرات صورت گرفته در قانون نسبت به سایر روشها ساده تر و با هزینه کمتر می باشد.